GPP, l’esperienza romena

România a urmat recomandările europene privind elaborarea Planurilor Naționale pentru APE și în 2007 a elaborat o propunere de plan pentru perioada 2008-2013 care impunea criterii APE voluntare și obligatorii.

După circa 14 luni de dezbateri și consultări, în aprilie 2016, Parlamentul României a aprobat Legea nr. 69 privind achiziţiile publice verzi, care stabilește cadrul legal de desfăşurare a achiziţiilor publice verzi în România și stabilește instituțiile responsabile pentru punerea în aplicare a acestei legi. Conform acestei legi, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), are responsabilitatea elaborării politicii naţionale în domeniul achiziţiilor publice verzi, a unui ghid care cuprinde criterii minime privind protecţia mediului pentru grupe de produse şi servicii, precum şi caiete de sarcini standard, precum şi a Planului naţional de achiziţii publice verzi care stabileşte ţinte multianuale cu caracter obligatoriu pentru achiziţii publice verzi.

În acest context, reprezentanții MMAP au răspuns unor întrebări privind angajamentele și activitățile necesar a fi derulate în acest domeniu.

Interviu cu dna. Mihaela Ștefănescu, Departamentul Economie Verde, MMAP

1) Care sunt angajamentele MMAP în domeniul achizițiilor publice verzi?

MMAP se implică activ la nivel de politică publică în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi prin elaborarea Ghidului privind Achizițiile Publice Verzi destinat achizitorilor publici folosind criteriile minime/voluntare ale Comisiei Europene pe diverse categorii prioritare de produse și servicii. Totodată, MMAP realizează demersuri pentru elaborarea Planului naţional de achiziţii publice verzi care urmează să stabilească ţinte multianuale cu caracter obligatoriu pentru achiziţiile publice verzi. În acest sens, a fost luată în considerare o abordare etapizată de consultare a factorilor interesați prin elaborarea unui chestionar dedicat achizițiilor publice verzi care este disponibil pe site-ul MMAP și al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), consultarea directă a mediului de afaceri în cadrul Comitetului consultativ pentru dezvoltarea IMM-urilor, dar și prin constituirea unor grupuri de lucru dedicate discuțiilor tehnice specifice fiecărei categorii de produse și servicii.Un alt angajament important pentru MMAP și ANAP este acela de a crește gradul de informare a instituțiilor publice și a publicului privind potențialul de dezvoltare al acestui domeniu în România ca parte integrantă a eforturilor comune de a promova la nivel național economia verde.

2) Ce activități se desfășoară în prezent pentru îndeplinirea angajamentelor?

În prezent, MMAP este în plin proces de constituire a grupurilor de lucru pentru discuțiile tehnice specifice fiecărei categorii de produse și servicii aferente criteriilor stabilite în cadrul Ghidului privind Achizițiile Publice Verzi. Acest demers este unul important pentru finalizarea ghidului care va fi ulterior aprobat prin ordin comun al conducătorilor MMAP și ANAP.După acest moment, vor începe consultările pentru elaborarea Planului naţional de achiziţii publice verzi.

3) De ce alți actori aveți nevoie pentru a vă sprijini în promovarea achizițiilor publice verzi și în ce mod vă pot aceștia sprijini?

Procesul de consultare și implicare a factorilor interesați este un demers esențial pentru domeniul achizițiilor publice verzi.De exemplu, consultarea mediului de afaceri ne va ajuta în identificarea elementelor caracteristice pieței românești ceea ce va fi foarte util în procesul de elaborare a Planului naţional de achiziţii publice verzi.

Autor: Fondazione Ecosistemi

La Fondazione Ecosistemi è un’organizzazione specializzata in strategie, programmi, azioni e strumenti per lo sviluppo sostenibile, leader nel GPP e negli acquisti verdi, che nasce dall’esperienza dell’omonima società di consulenza ambientale, operativa dal 1998 al 2014.

1 gând despre “GPP, l’esperienza romena”

 1. Interviurile de mai jos completeaza situatia GPP in Romania.
  Ministerul Mediului din România, în calitate de beneficiar asociat în cadrul proiectului ”GPPBest – Schimb de practici corecte și instrumente strategice pentru GPP” are în vedere, printre altele, îmbunătățirea guvernanței politicilor de achiziții publice verzi pentru a asigura orientarea acestora către atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a beneficiilor achizițiilor publice verzi din punct de vedere al mediului și din punct de vedere economic. În acest context, în echipa de proiect a Ministerului Mediului sunt implicați experți în domeniul dezvoltării durabile (Amelia Turturean), etichetei ecologice (Maria Daniela Toma) și schimbărilor climatice (Alina Boldea), care au acceptat provocarea de a răspunde la câteva întrebări.

  a) Care sunt prioritățile și acțiunile principale ale Ministerului Mediului în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, eticheta ecologică și schimbările climatice în România?

  Prin Programul de Guvernare al Guvernului României pentru perioada 2017-2020, politica în domeniul protecției mediului și dezvoltării durabile are ca scop garantarea un mediu curat și sănătos care să asigure protejarea naturii, calitatea vieții în corelare cu progresul social și o dezvoltare economică durabilă și competitivă cu emisii reduse de dioxid de carbon și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor.
  Acțiunile întreprinse de Ministerul Mediului în domeniul dezvoltării durabile, vizează îmbunătățirea calității vieții prin asigurarea unui mediu mai prietenos pentru cetățenii României.
  În ceea ce privește eticheta ecologică, Ministerul Mediului și-a propus realizarea unor seminarii de promovare a etichetei UE ecologice și elaborarea mijloacelor specifice de reclamă (pliante, broşuri, afişe, etc.), în cadrul unui „Studiu privind diseminarea la nivel național a modalității de elaborare a dosarului privind acordarea etichetei UE ecologice pe diferite produse/servicii”. Seminariile urmează a se desfășura în cele 8 regiuni ale României până la sfârșitul anului 2017 și au rolul de a asigura informarea publicului asupra obiectivelor şi a componentelor principale ale schemei de etichetare UE ecologică prin informarea consumatorilor şi a operatorilor economici, cu privire la prevederile Regulamentului privind etichetarea ecologică europeană.
  Referitor la schimbările climatice, obiectivul Ministerului Mediului este acela de a mobiliza și de a permite actorilor privați și publici să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să se adapteze la impactul schimbărilor climatice, atât cele curente, cât și cele viitoare. În acest sens, s-a adoptat Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon 2016-2030 și Planul de acțiune pentru perioada 2016-2020.

  b) Ce rol pot juca achizițiile publice ecologice în atingerea priorităților?

  Promovarea achizițiilor publice verzi și introducerea în procesul de achiziție publică a unor criterii privind protecția mediului, va permite îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor oferite cetăţenilor, promovarea modelelor de producţie şi consum durabile precum și încurajarea dezvoltării şi aplicării tehnologiilor curate prietenoase cu mediul, reducând cantitatea de deşeuri, emisiile de gaze cu efect de seră şi poluarea, ducând în final la realizarea unui mediu mai curat şi la încurajarea modelelor durabile de comportament.
  Totodată, achiziţiile publice verzi pot încuraja utilizarea produselor/serviciilor cu eticheta UE ecologică, traducându-se astfel printr-o strategie atentă cu privire la ceea ce cumpără autorităţile publice, și anume achiziția de produse şi servicii cu performanţă mare din punct de vedere al protecţiei mediului. Pe de altă parte, achizitiile de produse cu eticheta UE ecologică înseamnă evitarea risipei. Astfel se poate demonstra angajamentul autorităţii publice de a promova durabilitatea; prin puterea exemplului autorităţile publice pot, deasemenea, încuraja companiile din sectorul privat şi publicul larg să îşi schimbe obiceiurile de consum, având în vedere că piaţa produselor verzi este în continuă creştere.
  Piata produselor verzi este una dintre cele mai dinamice şi prospere sectoare la nivel global. Prin urmare, reprezintă o oportunitate enormă pentru aceste sectoare deja moderne şi inovative, să crească şi mai mult şi să ajute la crearea de noi locuri de muncă verzi.
  De asemenea, se poate asigura un avantaj în ceea ce priveşte inovarea şi dezvoltarea tehnologiilor de vârf, menţinând astfel competitivitatea industriei şi mediului de afaceri.
  Aceste aspecte sprijină tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon și contribuția României la atingerea obiectivelor Acordului de la Paris.

  c) Care considerați că sunt avantajele pe care proiectul GPPbest le aduce României în termeni de politici publice?

  Participarea României prin intermediul Ministerului Mediului în calitate de partener în proiectul GPPbest alături de Regiunile Basilicata, Sardinia și Lazio și Fundația Ecosistemi din Italia, va determina o îmbunătățire a guvernanței politicilor de achiziții publice verzi la nivel național și va asigura orientarea acestora către atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, îmbunătățind componentele de planificare și implementare a politicii de achiziții publice verzi în România. Totodată, proiectul va duce la îmbunătățirea practicilor de monitorizare a achizițiilor publice verzi, pentru a evalua gradul de realizare al obiectivelor naționale în acest domeniu.
  Totodată, avantaje pe care proiectul GPPbest le aduce României sunt:
  • facilitarea în mod activ a schimbului de cunoștințe și de bune practici între România și Italia privind achizițiile publice verzi;
  • prezentarea modului de implementare al politicilor de achiziții publice verzi în plan european dar și implementarea lor în funcție de circumstanțele naționale și locale;
  • prezentarea modalităților de promovare a achizițiilor publice verzi în cadrul cheltuielilor publice la toate nivelurile posibile, pentru a crea piețe pentru produse și servicii circulare;
  • prezentarea de soluții care să sprijine programele de formare privind achizițiile publice verzi.
  • un semnal puternic sectorului public și privat din România că viitorul în achiziții publice îl reprezintă achizițiile publice verzi, iar obiectivele de acum vor deveni o realitate curentă.

  d) Care este motivația personală de a participa la proiect și care sunt cele mai utile lecții pe care le-ați învățat până acum?

  În calitate de expert în domeniul dezvoltării durabile, doamna Amelia Turturean, consideră că implicarea în proiectul proiectul GPPbest reprezintă o provocare având în vedere faptul că domeniul achizițiilor publice verzi reprezintă un domeniu nou de politică în Romania, oferind în același timp oportunitatea de a învăța din experiența partenerilor italieni privind implementarea achizițiilor publice verzi, abordările privind categoriile de bunuri și servicii și țintele aferente achizițiilor publice verzi, precum și necesitatea stabilirii unui dialog permanent cu toți reprezentanții societății, pe acest domeniu. Fiind la început de drum în domeniul achiziilor publice ecologice, este important să avem o abordare progresivă în ceea ce privește categoriile de bunuri și servicii și țintele aferente achizițiilor publice ecologice, încurajând autoritățile publice să inițieze pași concreți în această direcție și să creăm rețelele GPP, stabilind acțiuni comune cu actorii relevanți din Italia și România. Din experiența pe care ne-au împărtășit-o până acum partenerii italieni, doamna Turturean consideră că un element esențial este legat de modul în care pot fi promovate firmele și produsele locale, tipic tradiționale de sezon, fără însă a restricționa piața.
  În calitate de expert în domeniul etichetei ecologice, doamna Maria Daniela Toma, consideră că participarea în acest proiect a însemnat o provocare, o oportunitate în plus de a învăța din experiența altor state, precum Italia, și anume drumul parcurs de Italia în procesul de realizare al achizițiilor publice verzi, punând în conexiune actorii europeni care elaborează politicile în domeniul achizițiilor publice ecologice, cu autoritățile naționale din domeniul mediului și reprezentanți ai autorităților locale italiene și europene. Din activitățile desfășurate până în prezent, s-a învățat cât de importante sunt acțiunile de sensibilizare în rândul cetățenilor, producătorilor și consumatorilor a conceptului de achiziții verzi și cum pot constitui achizițiile publice verzi o oportunitate de dezvoltare durabilă.
  În calitate de expert în domeniul schimbărilor climatice, doamna Alina Boldea, consideră că acest proiect reprezintă o oportunitate de a învăța din experiența altor state și de a sprijini dezvoltarea acestui sector și în România care va sprijini atingerea obiectivelor naționale în domeniul schimbărilor climatice. O posibilitate în plus de a conștientiza actorii implicați cu privire la contribuția pe care fiecare dintre noi o poate avea în lupta împotriva schimbărilor climatice doar printr-o simplă decizie de a achiziționa un produs verde și, în același timp, de a învăța din experiența practică a acestora.

Comentariile sunt închise.